Om Behandlingen

IKYA THERAPY

IKYA (utt: Ikaya) er en metode innen vibrasjonell medisin. Metoden jobber med din bevissthet og det som ligger bak manifestasjon. En IKYA behandling kan understøtte din mulighet til å komme i kontakt med din egen dypere selv-helbredelse. I timen kartlegger vi mønstre, sykluser og livsutfoldelse, og legger til rette for at du kan trenge dypere inn i kjernen av dine livsprosesser. Vi hjelper deg med å kunne utløse det potensialet som ligger latent i ditt indre, som en medskapende kraft i ditt eget liv.

I behandlingen jobber vi ikke med symptomer og sykdommer, men arbeider utifra prinsippet om at alle sykdommer og tilstander kommer fra dypere, bakenforliggende årsaker. Vi ser alle fysiske tilstander som uttrykk for alt du ikke har bearbeidet i ditt indre – emosjonelt og mentalt. Kroppen er skjæringspunktet mellom ditt indre og din ytre verden. Alle erfaringer, tanker og følelser du undertrykker, vil kunne skape ulike tilstander og manifestasjoner, både i kroppen din og ute i livet ditt.

IKYA prinsippene mener at nøkkelen til god helse ligger i å løse opp bakeforliggende blokkeringer og prosesser. Når flyten i ditt indre er gjenopprettet, vil kroppen og livet ditt også kunne balanseres.

I bevisstgjøringsprosesser vil de fleste kunne oppleve å sitte fast. Du kjenner at du blokkerer deg selv, men forstår ikke hvordan, eller hva som skal til for å komme videre. En IKYA behandling er unik på å kartlegge, bevisstgjøre og aktivere blindfelt. Dine livsarenaer blir belyst slik at du opplever et større overblikk og forstår hvordan du kan navigere bedre i livet ditt.

Vi fokuserer vi ikke på sykdom eller symptomer, men det er en spesialisert metode for å bearbeide bakenforliggende prosesser. Enkelt forklart bearbeider vi hele livet ditt som én sammenhengende virkelighet.

Kurs i IKYA Healing™

Info på norsk lenger nede!

Introducing IKYA Healing™
– the easy and powerful healing method

YIKYA Healing™ is an easy to learn yet powerful method for self-healing and spiritual development. Enjoy increased flow and connectedness while bringing healing and wellbeing to all life. IKYA Healing™ will give you the ultimate tools to connect you with nature’s intelligent love, allowing it to bring you to a new level of physical, emotional, mental and spiritual health.

IKYA Healing™ establishes balance and harmony on all levels, allowing you to feel more centered, present and vibrant. If you are experiencing stress and anxiety in your daily life, you will more easily find peace and profound joy with a sense of grounding. The method dissolves blockages to let your natural flow be restored and sustained.

IKYA Healing™ treats you and your life as one cohesive reality. Thoughts, emotions, body and life are released to a state of love and healing. You may achieve inner peace and harmony and a level of cohesiveness that you have never experienced before.

IKYA Healing™ is an independent method within the IKYA methodology. The method can be used by everyone and does not require any specific belief systems or prior knowledge. IKYA Healing™ can safely be combined with all medical and therapeutic treatments and is also suitable for those who want to take a more active approach to their regular IKYA treatments.

Over the course of two consecutive weekends you will learn to heal yourself and others. You will work with spiritual light and vibration and learn how to dissolve blockages and open the natural flow. If you have a desire to work with healing and want a method that is easy to learn yet gives powerful results, IKYA Healing™ may be exactly what you are looking for.

Welcome to IKYA Healing™

 • Promotes self-healing and spiritual growth
 • Dissolves blockages
 • Balances and harmonizes energies of body and life
 • Improves connection between your inner and outer life
 • Brings balance, harmony and happiness
 • Treats underlying causes and patterns
 • Increases life force and vitality
 • Alleviates stress and unease
 • Increases awareness and spiritual consciousness
 • Opens you to the healing power of nature
 • Releases suppressed emotions and energies
 • Strengthens creativity and ability to manifest
 • Helps you become a positive influence in your own life and others’
 • Reinforces and supports all spiritual practices

Hva går vi igjennom:

Tid: to helger, dagtid eller fem ettermiddager. Vi setter dette opp sammen.

Det blir øvetid mellom hver gang og åpnet facebook side for spørsmål og sparring etter behov.

Kr. 7000,- (beløpet kan deles opp i 2 betalinger)

Hva er Healing og litt om forskjellige måter det gjøres på. Din Reise, din hensikt.
Hva er helse og hvordan forholde seg til det.

Selvet, et sundt ego. Litt om tematikker, prosesser, traumer og vekst.
Fra motstand til å få selvet med på din side. Fra det du ikke vil til det du vil.
Snakker litt om verdier, dine kjerne verdier og hvor viktig de er.
Spiritualitet og hvordan jobbe effektivt med din spirituelle reise.

Vi ser litt på hvordan selvet og sjelsånden trenger hverandre.

Øvelser og meditasjoner gjennom hele kurset.
Lær å ha høyt fokus, strekke bevisstheten, ekspansjon.
Lær vekst, lær helbredelse og lær kjærlighet.

Vi lærer om Ikya Healing og øver oss.

Så går vi igjennom forskjellige måter å jobbe med Ikya Healing.
Vi begynner med oss selv.

Bevissthet og dens områder
Chakra
Organer
Kroppen
Relasjoner
Traumer

Vi åpner så opp for å begynne å gi til andre.
Fysisk tilstede og på avstands (ikke tilstede fysisk i rommet).
Til natur, områder, hjemmet, venner og familie

Sist går vi igjennom en inntuning og meditasjon hvor du innvies til IKYA Healing. Diplom gis. Avslutning og veien videre.

Silja 95100103
www.unfoldyou.no

Ring gjerne for info, prat og avtale.

En IKYA behandling kan gi deg opplevelsen av:

• Opplevelse av sammenheng i hele livet
• Større flyt på alle områder
• Ekspandert bevissthet
• Virkelig deltakelse i livet
• Større livsglede og livsmestring
• Opplevelse av å være «på plass»
• Sterkere kontakt med ditt indre
• Sterkere opplevelse av kjærlighet og tilhørighet i livet
• Hjelp til å slippe tak i gamle mønstre
• Dypere forståelse for hvem du er
• Økt evne til å gripe utfordringer
• Tydeligere forståelse for livet ditt
• Innsikt i større sammenhenger
• Tydeligere retning i livet
• Mer tålmodighet og empati
• En sterkere kobling mellom ditt indre og ditt ytre
• Sterkere tilstedeværelse og fundament i livet
• En mer dynamisk livsutfoldelse
• Større evne til å oppnå dine målsetninger
• Styrke og innsikt til å leve autentisk
• Opplevelse av livet som én sammenhengene virkelighet

IKYA prinsippene handler om å leve fullt ut som den du er, uten bortforklaringer eller frykt, og fullt ut realisere dine potensialer. Ved gradivis belyse og jobbe med blokkeringer dine, vil du erfare at du er på plass både i deg selv og i livet. Sann helse handler om å leve autentisk. Du vil oppleve at du blir mer sann mot deg selv og verden, og du vil slippe til mer flyt og kjærlighet. Du vil kunne oppleve både store og små endringer i tanker, følelser, livstilstand og manifestasjoner i livet.

Ønsker du mer informasjon om IKYA Metoden:

IKYA metodens grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

I den vestlige måten å tenke på deles alt opp i små biter. Man ser hver del som noe adskilt, uten sammenheng. Hva som skjer i kroppen har ingenting med det som skjer i livet ditt.

Fordi vår kultur ikke forholder seg til livets større sammenhenger, vil mennesker oftere støte på forvirring og opplevd mangel på innsikt. Livet kan oppleves som en serie meningsløse hendelser, der vi nærmest er som passasjerer i eget liv. Vi forstår ikke hvorfor noe inntreffer eller hvordan vår livsreise ser ut i et ekspandert perspektiv.

IKYA er en metode som gradvis bringer din bevissthet til en tilstand der du ser det store bildet, der du kan se at alt henger sammen. Du vil lettere se sammenhenger, bevegelser og logikken i din totale livsutfoldelse. Metoden bidrar til at du kan løse opp misforståelsen av at livet består av seperate deler. Du vil derfor kunne erfare en større enhet.

Så lenge du ikke er i kontakt med det større perspektivet, så lenge du opplever deg som mange forskjellige deler, vil du kunne oppleve å være i en konstant konflikt der du forsøker å få de ulike brikkene til å passe sammen. Vi mennesker bruker i realiteten største delen av våre tanker, følelser og ressurser på å forholde oss til det stresset og de ubalansene som kommer fra denne indre konflikten. Når du legger puslespill vil det å vite hva bildet forestiller gjøre det mye lettere å finne ut hvor brikkene passer. Du vil kunne gjenkjenne deler av bildet i hver enkelt brikke og bedre kunne forstå hvor du skal legge dem. Det er denne klarheten IKYA behandlingene gradvis vil bidra til at du kan utløse i deg selv.

I IKYA metoden fokuserer vi ikke på manifestasjoner og sykdomsuttrykk i seg selv. Vi ser dem som verdifulle speil for din oppvåkningsprosess. Nøkkelen til en større grad av selv-helbredelse ligger dermed i selve bevisstgjøringen, utforskningen av speilene og manifestasjonene.

 

Med IKYA metoden jobber vi ikke direkte med sykdom og symptomer, men kun med de bakenfor-liggende årsakene.

IKYA er en metode som først og fremst henvender seg til deg som identifiserer deg med det å være i en oppvåkning, der du allerede er i kontakt med din indre essens. Jo mer du våkner, jo mer ser du behovet for å rydde i livet og skape rom for mer virkelighet og sannhet. De som tiltrekkes av IKYA, og som har glede av metoden, kjenner ofte at den indre virkeligheten har begynt å folde seg ut i ens ytre liv. I en slik prosess oppstår helt andre problemstillinger, en helt annen helbredelsesprosess. Man vil gå inn og arbeide med sine ulike eksistenser, sine sykluser, sine programmeringer og karma like naturlig som man jobber med sin fysiske helse.

En IKYA behandling gir deg mulighet til å berøre din totale eksistens som ett sammenhengende univers. Det blir enklere for deg å navigere i din prosess og åpne deg for innsikt og økt bevissthet.